ഇത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരായ JPHN,JHI,PHN,HI എന്നിവർക്കു വേണ്ടി  മാത്രം.

Tour HI & LHI     Update Dec 2018 Download

Tour Jr.PHN & JHI   Update Dec 2018 Download